Spring naar de inhoud

Privacybeleid

Privacyverklaring van Revival, praktijk voor Orthomoleculaire geneeskunde volgens de kPNI 
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens Revival
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Revival
Lorentzstraat 4a
6716 AD EDE
+31318648980
KVK nr. 30188710

Persoonsgegevens die wij verwerken
Revival verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook zijn wij wettelijk verplicht een dossier aan te leggen volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je van onze diensten gebruik maakt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je gegevens aan te vullen in ons administratiesysteem, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Revival verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders/verzorgers persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@revival.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Revival verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Revival verwerkt ook persoonsgegevens vanwege een wettelijke verplichting, volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Revival bewaart je persoonsgegevens gedurende 20 jaar na je laatste behandeling. Deze bewaartermijn is een wettelijke plicht volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Als behandelend therapeuten van Revival zijn wij de enige die toegang hebben tot jouw dossier. Omdat wij elkaars waarnemer zijn zullen wij in geval van langdurig ziekte of overlijden de dossiers aan elkaar overdragen. Tevens hebben wij beroepsgeheim, een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Revival verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met eventuele bedrijven die een deel van jouw gegevens verwerken (in onze opdracht), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Revival blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Enkel na expliciete schriftelijke toestemming kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met een laboratorium of andere partner (alleen op jouw verzoek) om bijvoorbeeld een onderzoek aan te vragen.

Je gegevens kunnen gebruikt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Revival en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@revival.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou langs te komen op onze locatie of dit via videobellen met ons te verifiëren. We reageren zo snel mogelijk (binnen vier weken) op jouw verzoek .

Revival wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Revival neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@revival.nl.